Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä on PH Enterprises Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja PH Enterprises Oy kerää, miten tietoja käsitellään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

PH Enterprises Oy
2297615-1
Westendintie 1, 02160 Espoo
0400 901 313
info@huoltopaivystys.com
Yhteyshenkilö: Riku Aaltonen tai Sami Vepsäläinen

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämiämme henkilötietoja käytetään olemassa olevien asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitoon ja ylläpitoon sekä PH Enterprises Oy:n tarjoamien palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietoja käytetään myös potentiaalisten uusien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia rekisterimme käyttötarkoituksen kannalta. Rekisteriimme tallennettavia tietoja ovat:

  • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • syntymäaika ja henkilötunnus, mikäli sen kerääminen on tarpeellista
  • sopimustiedot, asiakaspalautteet, reklamaatiot, yhteydenotot
  • nettisivuillamme vierailevien IP-osoite, selaintyyppi, verkko-osoite, istunnon aika ja kesto

Pääasiallisesti keräämme käyttämämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteröity on voinut antaa yhtiölle tietoja myös vierailemalla yhtiön verkkosivuilla. Käytämme verkkopalveluiden kävijäseurantaan Google Analyticsia, joka hyödyntää selainten evästeitä ja muita teknisiä tunnistetietoja.
Henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä. Yhtiön asiakkaat toimittavat yhtiölle rekisteröityjen henkilötietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin rekisterin käyttötarkoituksen kannalta on tarpeellista, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään tai ellemme tarvitse tietoja oikeuskäsittelyä varten.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja säilytetään pääasiallisesti kahden vuoden ajan.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan rekisteristämme.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Yhtiömme saattaa käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja. Voimme myös käyttää markkinoinnissa ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen yhteystietoja markkinointiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Käsittelemme henkilötietoja siten, että varmistamme kaikissa tilanteissa henkilötietojen turvallisuuden ja tietosuojan. Käytämme teknisinä suojaustoimina muun muassa palomuureja ja salaustekniikoita. Toimitilamme on suojattu asianmukaisella kulunvalvonnalla ja pääsynhallinnalla.

Sopimukset ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävät asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.